nhà thờ

 


 

Trung tâm sinh hoạt tinh thần của các tôn giáo - tín ngưỡng: Kitô giáo, Hồi giáo, đạo Cao Đài...