nhà công nghiệp

 


 

Công trình phục vụ các hoạt động sản xuất công nghiệp, tuỳ theo đặc điểm của công nghệ sản xuất mà được cấu tạo theo các không gian khác nhau, với các trang thiết bị khác nhau.