ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

 


 

Các câu lệnh SQL có thể được dùng t­ương tác với mã nguồn ngôn ngữ chương trình hoặc dùng bên trong mã nguồn để định nghĩa cơ sở dữ liệu hoặc các thành phần của nó.