nghiệm thu công trình

 


 

Sự tiếp nhận một công trình xây dựng đã hoàn thành, có thể ở dạng công đoạn, dạng bán thành phẩm, dạng hạng mục hoàn chỉnh, hay toàn bộ công trình. Tổ chức nghiệm thu có hai cấp: cấp cơ sở và cấp nhà nước (được đại diện là chủ đầu tư).

 

Những công trình trọng điểm của nhà nước khi hoàn thành phải được hội đồng nghiệm thu nhà nước tiếp nhận và đánh giá. Công trình bình thường do hội đồng nghiệm thu cơ sở tiếp nhận và đánh giá.

 

Công đoạn xây dựng hay bán thành phẩm làm xong, chỉ cần đại diện bên giao thầu và bên nhận thầu xem xét và đánh giá. Chỉ khi hội đồng nghiệm thu xác nhận, công trình mới được coi là hoàn thành.