mô hình vật lí

 


 

Mức thấp nhất của cấu trúc CSDL.

 

Trong mô hình này, phải định nghĩa các tham số cho dữ liệu như: tổng số bai (byte) cho một khối (bloc) dữ liệu và địa chỉ của chúng trong bộ nhớ vật lí của máy tính.