mật độ dân số

 


 

Số dân cư trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (km2).