mạng lưới đô thị

 


 

(cg. hệ thống đô thị), tập hợp các đô thị trong một nước hoặc trong một vùng cùng với mối liên hệ giữa các đô thị đó với nhau.

 

Trong mạng lưới đô thị thường bao gồm những đô thị lớn giữ vai trò trung tâm, các đô thị vừa và nhỏ có mối liên hệ phụ thuộc đối với các đô thị trung tâm.

 

Chức năng của các đô thị có thể là: đô thị hành chính, đô thị công nghiệp, đô thị cảng, đô thị đầu mối giao thông, đô thị du lịch, đô thị thương mại...