mã nhiễu giả ngẫu nhiên

 


 

Mã nhị phân của hệ GPS chứa đựng những thông tin không hữu dụng giống như nhiễu, xuất hiện do những nguyên nhân không thể dự đoán trước, được tạo ra bằng một thuật toán định sẵn một cách cẩn thận.