mã nguồn

 


 

Sản phẩm trước khi biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số.

 

Mã nguồn thường được thể hiện dưới dạng các dòng lệnh.