khu bảo tồn

 


 

Khu đất đai rộng lớn, dành cho việc lưu giữ các giống, loài thực vật và động vật quý, hiếm, trong đó chúng được tự do sinh sống và phát triển.