khoá cơ sở dữ liệu

 


 

Khoá là kĩ thuật mà nhờ đó hệ cơ sở dữ liệu tránh được xung đột trong truy cập dữ liệu khi mà nhiều người sử dụng cùng có yêu cầu đối với cùng dữ liệu.

 

Xt. khoá bền vững.