kiểm tra

 


 

Một chức năng quản lí, một khâu trong quy trình quản lí, có chức năng xem xét tình hình và kết quả thực tế thi hành pháp luật, chính sách chủ trương của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội được giao.

 

Kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới là xem xét việc thực hiện các chủ trương, chính sách đã ban hành, đánh giá đúng tình hình, thấy rõ kết quả, khuyết điểm cần sửa chữa. Kiểm tra cũng cần phát hiện, đánh giá, những ưu điểm cần phát huy những nguồn dự trữ cần khai thác. Được xem như một nhiệm vụ quan trọng của bất kì hệ thống quản lí nào, của bất kì cấp quản lí, cán bộ quản lí nào, đặc biệt là người lãnh đạo và quản lí kinh tế.

 

Ngoài việc kiểm tra của các cơ quan kiểm tra, thanh tra chung của nhà nước ở các cấp về việc chấp hành chính sách và về kết quả thực hiện, cơ quan quản lí ngành nào, lĩnh vực nào, cơ quan ra văn bản nào, quyết định nào có nhiệm vụ và quyền kiểm tra việc thi hành văn bản, quyết định ấy.