kiểm soát chất lượng

 


 

Những hoạt động và kĩ thuật có tính tác nghiệp, được sử dụng nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng.

 

Kiểm soát chất lượng phải tiến hành bao gồm cả kiểm tra chất lượng.