kiểm định phương tiện đo

 


 

Sự xác định và chứng nhận của cơ quan quản lí Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước về tính năng và mục đích sử dụng của phương tiện đo, theo những quy trình kiểm định hiện hành. Kiểm định bao gồm hai công việc: kiểm định về mặt kĩ thuật và cấp giấy chứng nhận kiểm định (hoặc đóng dấu kiểm định lên phương tiện đo) để xác nhận tính hợp pháp của nó trong sử dụng hoặc lưu thông.