kiểm định định kì

 


 

Việc kiểm định tiến hành sau những khoảng thời gian sử dụng hoặc bảo quản nhất định. Khoảng cách giữa hai lần kiểm định liên tiếp gọi là chu kì kiểm định.