kiểm định ban đầu

 


 

Việc kiểm định tiến hành đối với những phương tiện đo vừa được sản xuất, sửa chữa hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào sử dụng.