kết cấu hạ tầng cảng biển

 


 

Bao gồm kết cấu hạ tầng bến cảng và kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển.