John Harrison

 


 

  (1693-1776), qua thời kỳ 35 năm, ông là người xây dựng và hoàn thành bốn loại thời kế. Phát minh của ông giúp cho các nhà hàng hải tính toán kinh độ.