in rônêô

 


 

Phương pháp in bằng cách đặt giấy trắng xuống khuôn in rồi lăn trục có tẩm mực lên khuôn in, trên  giấy sáp được đánh máy hay viết thủng.