giới hạn tác dụng của trạm quan trắc mực nước biển

 


 

Hình tròn giới hạn vùng biển đó, có tâm là trạm quan trắc; trong hình đó ở bất kì thời điểm nào cũng có thể coi vị trí mực nước biển là đồng nhất. Vị trí mực nước biển được gọi là đồng nhất nếu độ lệch mực nước biển đối với vùng biển ven bờ không quá 20 cm và đối với vùng biển xa bờ không quá 50 cm.

 

Trong hải văn có phương pháp để tính giới hạn tác dụng của trạm quan trắc mực nước biển theo các hằng số sóng triều.