giao thông vận tải

 


 

Ngành sản xuất đặc biệt, tuy không trực tiếp làm ra sản phẩm, nhưng phục vụ đắc lực cho việc lưu thông, vận chuyển các nguyên liệu, hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ.

 

Ngành giao thông vận tải chia ra: ngành giao thông vận tải đường bộ (gồm có giao thông bằng ô tô và đường sắt), đường thủy (gồm giao thông đường sông, đường biển) và đường không.

 

Ngành giao thông vận tải đòi hỏi phải có nhiều công trình xây dựng đường sá, bến cảng và nhiều loại phượng tiện khác nhau, từ thô sơ đến hiện đại.