ga hỗn hợp

 


 

Ga đồng thời có chức năng của hai hoặc ba loại ga.