elipxôit Trái Đất tổng quát

 


 

X. elipxôit Trái Đất.