elip sai số

 


 

(cg. elip biến dạng), hình chiếu của vòng tròn có bán kính vô cùng bé trên bề mặt elipxôit khi chiếu lên mặt phẳng.

 

Hình dạng và kích thước của các elip sai số trong các phép chiếu khác nhau thì không giống nhau. Thông thường, hình biểu thị đó có dạng elip. Elip sai số phản ánh đại lượng tỉ lệ riêng của bản đồ tại một điểm theo các hướng khác nhau. Hướng của các trục elip sai số trùng với hướng có tỉ lệ lớn nhất và tỉ lệ nhỏ nhất tại điểm đó.

 

Elip sai số phản ánh một cách trực quan trị số và tính chất biến dạng của hình chiếu bản đồ tại điểm đó theo các hướng. Sự biến dạng càng lớn thì elip sai số càng khác xa với đường tròn. Diện tích elip sai số tỉ lệ thuận với sai số diện tích.