đường viền

 


 

Đường tạo ra rìa ngoài biên giới của một lớp đối tượng vùng.