đường vận xuất gỗ

 


 

Đường ngắn nhất trong lô khai thác để kéo hoặc chở gỗ từ nơi chặt hạ đến bãi bốc.

 

Có 2 loại đường vận xuất gỗ:

 

1) Đường vận xuất chính (rộng 5 - 8 m) là đường nối các bãi bốc gỗ với các đường nhánh, hoặc từ bãi gỗ tới các đường nhánh khi vận xuất thẳng;

 

2) Đường vận xuất nhánh (rộng 4 - 6 m) đặt giữa khoảnh rừng được khai thác và chỉ dùng để vận xuất gỗ ở khoảnh đó.