đường trong vùng

 


 

Quá trình một lớp đối tượng dạng đường trong CSDL không gian được chồng lớp với một lớp đối tượng dạng vùng khác, sao cho đối tượng đường hoặc một phần của đường nằm trong đối tượng vùng.

 

Các thuộc tính của đối tượng vùng được kết hợp với các đối tượng đường tương ứng trong lớp đường.