đường trắc địa

 


 

Đường cong (trên một mặt) có độ cong trắc địa bằng “0“ tại mọi điểm. Các cung đủ bé của một đường trắc địa là đường đi ngắn nhất trên mặt giữa hai đầu mút của cung đó.

 

Đường trắc địa trên mặt cầu là các vòng tròn lớn, trên mặt trụ tròn xoay là các đường đinh ốc.