đường thừa

 


 

Thuật ngữ để chỉ một phần của đối tượng dạng đường trong dữ liệu không gian được số hoá thừa ra sau khi giao với một đường khác.

 

Xt. đường chênh