đường phố

 


 

Đường bộ trong đô thị gồm lòng đường và hè phố.