đường nhánh

 


 

Tuyến đường bắt đầu từ một địa điểm trên tuyến đường chính dẫn đến những địa điểm khác và thường được xây dựng sau.

 

Tuỳ theo mục đích sử dụng mà đường nhánh có các tiêu chuẩn kĩ thuật bằng hoặc thấp hơn so với tuyến đường chính.