đường không biến dạng

 


 

Đường trên bản đồ ở mọi điểm có tỉ lệ bằng tỉ lệ chính (tỉ lệ chung).

 

Trên bản đồ theo phép chiếu hình nón, đường không biến dạng hoặc vĩ tuyến là tiếp tuyến của hình nón với mặt cầu hoặc các vĩ tuyến là cát tuyến của hình nón với mặt cầu. Càng cách xa đường không biến dạng sai số biến dạng càng tăng.