đường hụt

 


 

Thuật ngữ dùng để chỉ một đối tượng đường trong dữ liệu không gian không đủ dài để giao với một đường khác.

 

Xt. đường chênh.