đường đồng mức

 


 

X. đường đẳng trị

 

X. đường bình độ.