đường đẳng trị

 


 

Đường nối các điểm có giá trị bằng nhau trên bản đồ. Trên bản đồ dị thường trọng lực, đường đẳng trị là đường nối các điểm có dị thường trọng lực bằng nhau. Các đường này gọi là đường đẳng dị.

 

Trên bản đồ địa hình, đường nối với các điểm có độ cao bằng nhau gọi là đường bình độ.