đường đẳng thời

 


 

Đường trên bản đồ hoặc mắt cắt địa chấn nối những điểm có cùng thời gian truyền sóng của các sóng phản xạ hoặc khúc xạ ứng với một bề mặt nhất định.