đường đẳng từ khuynh

 


 

Đường nối các điểm hoặc các vị trí có cùng độ từ khuynh trên bản đồ.