đường đẳng nhiệt

 


 

1. Đường trên bản đồ nối các điểm hoặc các vị trí có cùng nhiệt độ.

 

2. Đường trên một đồ thị biểu diễn các giá trị lấy ở nhiệt độ không đổi (vd: quan hệ giữa áp suất và thể tích của một chất khí ở nhiệt độ không đổi).