đường đẳng lượng mưa

 


 

(cg. đường đẳng vũ), đường nối những điểm có cùng lượng mưa trung bình trong năm trên bản đồ (tính bằng mm).