đường đẳng địa từ

 


 

Đường nối các điểm hoặc các vị trí có tổng cường độ địa từ bằng nhau trên bản đồ.