đường đẳng chấn

 

A: isoseism

 


 

Đường nối liền các điểm có cùng cấp độ mạnh động đất trên bản đồ. Bản đồ đường đẳng chấn được sử dụng để phân vùng và dự báo động đất.