đường đẳng áp

 

A: isobaric line

 


 

Đường nối những điểm có trị số áp suất khí quyển bằng nhau trên bản đồ.

 

Trong địa lí, thường sử dụng bản đồ vẽ các đường đẳng áp tháng 1 và tháng 7 để nghiên cứu tình trạng khí áp điển hình trong năm và các loại gió thổi theo mùa.