đường đặc trưng địa hình

 


 

Đường chia nước, đường tụ nước, đường chân núi, đường mép chảo... được gọi chung là các đường đặc trưng của địa hình.