đường đáy ảnh

 


 

Khoảng cách giữa hai tâm chụp của hai tấm ảnh kề nhau.

 

Trong chụp ảnh hàng không, đường đáy ảnh được tính theo công thức : ;

 

trong đó, m là mẫu số tỉ lệ ảnh; lx – kích thước ảnh theo chiều dọc; P – độ phủ dọc của ảnh (%).

 

Đường đáy ảnh trong trường hợp đã có ảnh hàng không có thể tính gần đúng bằng cách lấy khoảng cách giữa hai điểm chính ảnh của hai tấm ảnh kề nhau nhân với mẫu số tỉ lệ ảnh