đường dây dọi

 


 

Hướng của trọng lực tại mỗi điểm trên bề mặt Trái Đất. Nếu treo một vật nặng vào một đầu dây thì sợi dây sẽ căng ra. Hướng của dây chính là đường dây dọi.

 

Tại các điểm khác nhau, đường dây dọi cũng khác nhau. Góc tạo bởi dây dọi và pháp tuyến với mặt elipxôit Trái Đất gọi là độ lệch dây dọi.