đường chuyền

 


 

(cg. đường sườn, đường đa giác), phương pháp xác định toạ độ điểm trắc địa bằng cách dựng ngoài thực địa một đường gấp khúc hoặc một hệ thống các đường gấp khúc.

 

Trên các điểm gấp khúc (điểm đường chuyền), tiến hành đo góc giữa các cạnh và đo chiều dài các cạnh. Đường gấp khúc đó gọi là đường chuyền, hệ thống đường gấp khúc trên gọi là lưới đường chuyền. Điểm giao của các đường chuyền gọi là điểm nút.

 

Đường chuyền độ chính xác cao từ hạng I đến hạng III dùng trong việc xác định điểm toạ độ cơ sở quốc gia các hạng tương ứng. Đường chuyền độ chính xác thấp (đo góc và cạnh độ chính xác thấp) gọi là đường chuyền kinh vĩ, dùng trong đo vẽ địa hình.