đường cơ sở thông thường

 


 

Ngấn nước thuỷ triều thấp nhất dọc theo bờ biển, được thể hiện trên các hải đồ tỉ lệ lớn đã được các quốc gia ven biển chính thức công nhận để tính chiều rộng lãnh hải (theo Công ước luật biển năm 1982).