đường cơ sở thẳng

 


 

Đường nối liền những điểm của đất liền nhô ra xa nhất; còn đối với đảo thì nối liền các mỏm đá xa bờ nhất.

 

Công ước Giơnevơ 1958 chính thức thừa nhận cả hai phương pháp; phương pháp xác định đường cơ sở thẳng có kèm theo một số điều kiện trong đó những đáng chú ý là: phương pháp này áp dụng cho bờ biển lồi lõm nhiều hoặc có dãy đảo dọc theo bờ biển; đường thẳng gãy khúc nối liền các điểm thích đáng với nhau; đường đó không được chệch quá xa chiều hướng chung của bờ biển; không được lấn sang lãnh hải nước khác.