đường cơ sở

 


 

Ranh giới phía trong của lãnh hải và phía ngoài nội thuỷ.

 

Có hai loại đường cơ sở tương ứng với hai cách xác định: đường cơ sở thông thường và đường cơ sở thẳng.