đường cản lửa

 


 

Đường phân chia giữa các khu rừng (lô, khoảnh, tiểu khu...) để ngăn chặn lửa lan rộng khi cháy rừng và để di chuyển khi chữa cháy, dập lửa hoặc trừ sâu bệnh. Đường cản lửa có nhiều dạng: đường ranh trắng (trên đường ranh, cây cỏ và cành khô lá rụng được phát dọn sạch); đường ranh xanh có trồng các loại cây lá rộng khó cháy hoặc loại cây chứa nhiều nước như dứa sợi, chuối; đường ranh trắng mùa khô, xanh mùa mưa (mùa khô để trắng, mùa mưa trồng cây); đường kênh rạch trong các rừng tràm vừa để cản lửa, vừa để đi lại, vận chuyển.